Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů Vás společnost EXELTIS informuje, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pokud nám udělíte souhlas nebo z důvodů uvedených v tomto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „zásady“).

 

Při zpracování osobních údajů společnost EXELTIS vždy dodržuje účinnou právní úpravu, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

 

1. Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je provozovatel webových stránek, tedy společnost Exeltis Czech s.r.o., IČ: 248 12 340, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176545 (dále jen „EXELTIS“).

Kontaktní údaje EXELTIS jsou:

  • email: info.czech@exeltis.com;
  • tel.: +420 739 480 900;
  • adresa: Želetavská 1449/9 140 00 Praha 4 Praha, Česká republika.

2. Informace o jednotlivých operacích zpracování

A. Kontakty

V případě, že bude zaslán prostřednictvím kteréhokoliv zveřejněného kontaktu jakýkoliv dotaz, žádost či jiný požadavek, budou Vaše osobní údaje užity za účelem reakce na Váš dotaz, případně za účelem splnění Vaší žádosti a zajištění plynulosti navazující komunikace.

Právním titulem k uchování Vašich osobních údajů je v tomto případě Váš souhlas. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu není možné reagovat na původně zadaný požadavek.

Rozsah: Pro tento účel jsou osobní údaje uchovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, znění zprávy a případná související komunikace.

Doba zpracování: Pro tento účel budou osobní údaje uchovány pouze po dobu vyřízení dotazu/žádosti/požadavku a nejdéle 14 dní poté z důvodu případné další navazující komunikace.

B. Farmakovigilance

V případě, že bude zasláno prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jinou cestou oznámení o nežádoucím účinku, budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem nahlášení těchto informací příslušným orgánům a splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 378/2007, o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“) a z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 520/2012, o výkonu farmakovigilančních činností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (dále jen „prováděcí nařízení“).

Právním titulem je plnění právních povinností.

Rozsah: Pro tento účel jsou uchovány hlášení nežádoucích účinků, podezření na nežádoucí účinky, údaje o nežádoucích účincích, zaznamenané nežádoucí účinky a veškeré údaje, které nám v daném případě sdělíte a které se týkají bezpečnosti léčiva, léčivého přípravku či nežádoucího účinku.

Doba zpracování: Pro tento účel budou osobní údaje uchovány po dobu uloženou zákonem o léčivech a prováděcím nařízením, tedy po celou dobu, po níž je přípravek registrován, a dále po dobu deseti let po pozbytí platnosti registrace.

C. Souhlas

V případě, že udělíte informovaný a dobrovolný souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovány výhradně za účelem stanoveným Vaším souhlasem, například pro spotřebitelskou akci nebo soutěž, průzkum, k zasílání informací včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a novinek či k jiném účelu. Pokud byl souhlas udělen k zasílání vybraných novinek, volíme vhodné novinky pro Vás na základě informací, které již o Vás máme (například dříve sdělené preference, obor apod.).

Právním titulem je souhlas. Souhlas je vždy udělený a pokud nebude udělen, ke zpracování osobních údajů nedojde. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Pokud je souhlas udělen k provádění přímého marketingu, mohou být podány námitky a provádění přímého marketingu bude ukončeno.

Rozsah: Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu dle uděleného souhlasu nebo pouze v rozsahu údajů, které nám sami předáte.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně po dobu dle uděleného souhlasu, nejdéle do jeho odvolání.

D. Plnění právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány z důvodu povinností uložených v právních předpisech.

Právním titulem je příslušný právní předpis. Toto zpracování je povinné a nemůže být ukončeno.

Rozsah: Dle rozsahu daného konkrétním právním předpisem.

Doba zpracování: Po dobu uloženou v konkrétním právním předpise.

E. Ochrana vlastních nároků a práv EXELTIS

Pokud dojde ke zpracování z důvodu některého ze shora uvedených účelů, pak EXELTIS zároveň po ukončení stanovené doby zpracovává nezbytnou dokumentaci pro uplatnění vlastních práv, pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro vymáhání pohledávek, pro obranu při správních, kontrolních či jiných řízeních ze strany orgánu dozoru, tedy za účelem ochrany našich práv.

Právním titulem je oprávněný zájem EXELTIS. Oprávněný zájem může být namítán postupem dle těchto zásad.

Rozsah: Pro ochranu našich právních nároků zpracováváme pouze nezbytnou dokumentaci potřebnou při řízeních nebo v rámci uplatňování nároku.

Doba zpracování: Tři roky od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle těchto zásad. Doba zpracování neskončí dříve, než bude ukončeno aktivní řízení a uplynou s ním související lhůty pro opravné prostředky.

3. Odvolání souhlasu

Pokud je právním titulem ke zpracování souhlas, tento může být Vámi kdykoliv bezplatně odvolán.

Odvolání souhlasu je možno učinit písemně na adrese sídla EXELTIS nebo e-mailem na info.czech@exeltis.com.

Požadavek týkající se odvolání souhlasu bude vyřízen obratem, nejdéle do jednoho měsíce od jeho přijetí.

4. Příjemci a zpracovatelé

Pro zpracování osobních údajů mohou být využiti dodavatelé, kteří budou mít v nezbytném rozsahu pro splnění svého úkolu k osobním údajům přístup.

EXELTIS využívá pouze zpracovatele v podobě osob provádějících účetnictví, audit, právní služby, osoby zabývající se personalistikou a vzděláváním, osoby poskytující IT služby, osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem interních a podnikových systémů, webových a mobilních aplikací a poskytujících software pro online komunikaci.

5. Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru

Žádosti, námitky či Vaše uplatnění práv a stížnosti můžete uplatnit na info.czech@exeltis.com.

ste oprávněni podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

6. Poučení o právech

Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

EXELTIS přijme vhodná opatření, aby Vám poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. EXELTIS Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

EXELTIS neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám EXELTIS poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. EXELTIS Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete jiný způsob komunikace.

Pokud EXELTIS nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může EXELTIS buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá EXELTIS.

Pokud má EXELTIS důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

Právo na přístup

Máte právo získat od EXELTIS potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od EXELTIS opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vás nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby EXELTIS bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby EXELTIS bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a EXELTIS má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na EXELTIS vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Jestliže EXELTIS osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby EXELTIS omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby EXELTIS mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) EXELTIS již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody EXELTIS převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste omezení zpracování dosáhli, budete EXELTIS předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

EXELTIS oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. EXELTIS Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli EXELTIS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. EXELTIS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

EMáte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 12. 2019.

Platná a účinná verze těchto zásad je vždy zobrazena na stránkách a je Vám umožněna jejich archivace a reprodukce. Tyto zásady mohou být kdykoliv aktualizovány či změněny. Nové znění je účinné zveřejněním. Jste povinni se vždy seznámit s aktuálním zněním zásad.